My Blog

My WordPress Blog

ม.อ. ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED)

Posted on August 29, 2017 by admin

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) พร้อมจัดอบรมการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ อย่างต่อเนื่อง ผศ.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยฯ ให้ความสำคัญเรื่องการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของบุคลากร นักศึกษา และผู้มาใช้บริการ

รวมถึงการเปิดมหาวิทยาลัยฯ เป็นพื้นที่พักผ่อนและออกกำลังกายของคนในชุมชนและพื้นที่รอบข้าง เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถการบริการทางการแพทย์ในกรณีฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยฯ ได้ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) ภายในคณะ หน่วยงานและพื้นที่ส่วนกลาง จำนวน 7 จุด ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประกอบด้วย 1.อาคารเรียนรวมและปฎิบัติการรวม ข้างสนามกีฬากลาง, 2.หน่วยฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย, 3.สระว่ายน้ำ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ, 4.จุดตรวจห้าแยกอ่างเก็บน้ำศรีตรัง, 5.อาคารทรัพยากรการเรียนรู้ข้างจุดรักษาความปลอดภัย, 6.ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชครบ 60 ปี และ 7. สำนักงานอธิการบดี รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ กล่าวว่า เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีพแล้ว จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะแก่เจ้าหน้าที่บุคลากรและนักศึกษา ตลอดจนผู้มาใช้บริการประจำภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถใช้อุปกรณ์ที่ติดตั้งได้อย่างทันการณ์เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน จึงได้กำหนดให้มีโครงการฝึกอบรมความรู้และทักษะการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินการโดยงานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่
สำหรับเป้าหมายจะดำเนินการอบรมบุคลากรในวิทยาเขตหาดใหญ่ จำนวน 500 คน แบ่งเป็น 10 รุ่นๆ ละ 50 คน ณ ศูนย์ฝึกทักษะทางคลินิกฯ ชั้น 6 อาคารแพทยศาสตร์ศึกษาราชนครินทร์ และที่สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการช่วยเหลือเมื่อมีบุคคลภาวะหัวใจหยุดเต้น โดยบุคลากรของหน่วยฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย กองอาคารสถานที่ และบุคลากรสำนักงานอธิการบดี เข้ารับการอบรม. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

Categorized As

Health News, News, Travel News, Uncategorized