My Blog

My WordPress Blog

งานวิจัยไม่ขึ้นหิ้งแล้ว บีโอไอผนึกจุฬาฯดึงลงทุนจริง

Posted on September 4, 2017 by admin

บีโอไอจับมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย วว.  ส่งเสริมผลงานวิจัยสู่ผลิตเชิงพาณิชย์ นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยภายหลังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอเอ) ระหว่างบีโอไอกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู)

ระหว่างบีโอไอกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)ว่า  ได้ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งเสริมวิจัย และพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทย เพื่อผลักดันให้นำผลงานวิจัยพัฒนาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ส่วนความร่วมมือกับวว.สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บุคลากรทักษะสูง เชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคลากรทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกัน และบริการรับรองคุณสมบัติ หรือความเชี่ยวชาญ เพื่อให้บริการแก่ภาคเอกชน ที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมอำนวยความสะดวกด้านการตรวจลงตราวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน
 
นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรสหสาขาวิศวกรรมชีวเวช คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับภาคอุตสาหกรรมการแพทย์ ผ่านการทำงานร่วมกับหน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือหน่วยบิวด์ ของบีโอไอ มาอย่างต่อเนื่อง  ที่ผ่านมายังได้นำผลงานวิจัยของหลักสูตร    สหสาขาวิศวกรรมชีวเวช ไปร่วมในงานแสดงสินค้า เมดเทค เจเปน 2017 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเปิดโอกาสให้สถาบันได้หารือร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนางานวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงใช้เป็นแนวทางพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อสร้างบุคลากรรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมการแพทย์ในอนาคต. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

Categorized As

Health News, News, Travel News, Uncategorized